top of page

 Algemene voorwaarden 

 

Algemene voorwaarden interieur ontwerper & fotograaf BY.IMME – Opdrachtgever

 

Algemeen: Deze voorwaarden zijn van toepassing in de verhouding tussen opdrachtgever en fotograaf / interieur ontwerper onder nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door eenmanszaak ingeschreven bij de KVK onder nummer 75536013 BY.IMME, gevestigd te Amsterdam, de Algemene Voorwaarden van BY.IMME opgenomen.

 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan BY.IMME heeft verleend.

 

1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en BY.IMME tot stand is gekomen.

 

1.4 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

 

1.5 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door BY.IMME.

 

1.6 Werk: BY.IMME die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van fotografie en of interieur ontwerp.

 

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen die de opdrachtgever sluit met. BY.IMME. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en BY.IMME.

 

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BY.IMME en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

2.5 BY.IMME heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

 

 

 

Artikel 3. Offertes en opdracht overeenkomsten

 

3.1 De door BY.IMME opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.

 

3.2 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door BY.IMME schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd.

 

3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door BY.IMME zijn bevestigd.

 

3.4 De door BY.IMME opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.  

 

3.5 De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

 

3.6 BY.IMME kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat

 

3.7 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht BY.IMME niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3.8 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarden van BY.IMME.

 

3.9 BY.IMME heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

 

3.10 Op alle overeenkomsten gesloten met BY.IMME is het Nederlands Recht van toepassing.

 

 

 

Artikel 4. De opdracht

 

4.1 BY.IMME doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. BY.IMME kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

 

4.2 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan BY.IMME onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt BY.IMME hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. BY.IMME is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

4.3 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door de interieurontwerpster gegeven advies.

 

4.4 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van BY.IMME vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

 

4.5 BY.IMME is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

 

 

 

Artikel 5. Persoonsgegevens

 

5.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klanten systeem van BY.IMME opgeslagen om opdrachten te verwerken. BY.IMME geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. BY.IMME hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving. - Zie privacy beleid.

 

 

 

Artikel 6. Prijzen en betaling

 

6.1 BY.IMME heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

6.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

 

6.3 Binnen een straal van 5 km van Amsterdam worden er geen reiskosten berekend.

6.4 BY.IMME mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 50% van het honorarium. BY.IMME  mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

 

 6.5 Het is aan de opdrachtgever om BY.IMME te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien BY.IMME extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal BY.IMME de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

 

 6.6 BY.IMME kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van BY.IMME zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde partij. BY.IMME sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. BY.IMME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien BY.IMME uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 

 

 

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten

 

7.1 Op alle producten van BY.IMME rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

 

7.2 BY.IMME heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn fotografie verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft BY.IMME toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.byimme.nl

 

7.3 In het kader van de opdracht door BY.IMME tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover BY.IMME heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

 

7.4 Aan fotografie gemaakt door BY.IMME kunnen geen rechten ontleend worden.

 

7.5 Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan BY.IMME. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal de beelden niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van BY.IMME, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

 

Artikel 8. Klachten

 

8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van BY.IMME dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan BY.IMME worden medegedeeld.

 

8.2 Indien de klacht gegrond is, zal BY.IMME de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

 

 

 

4 Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.

 

9.2 BY.IMME is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door BY.IMME tijdens het advies is geadviseerd.

 

9.3 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is BY.IMME voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

 

9.4 BY.IMME is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

 

9.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat BY.IMME tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

 

9.6 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan BY.IMME kenbaar is gemaakt.

 

9.7 BY.IMME is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

 

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan BY.IMME kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee BY.IMME overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat BY.IMME geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

 

10.2 BY.IMME en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.

 

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 

De vorderingen van BY.IMME op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 

11.1  Na het sluiten van de overeenkomst aan BY.IMME ter kennis genomen omstandigheden geven BYIMME goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

 

11.2 Indien BY.IMME de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 

11.3  In de genoemde gevallen is BY.IMME bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van BY.IMME schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 12. Diversen

 

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.byimme.nl

 

12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 07-08-2020 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

 

12.3 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van BY.IMME bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd.

 

12.4 De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.

 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

 

13.1 Op de overeenkomst tussen BY.IMME en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen BY.IMME en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar BY.IMME is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van BY.IMME.

 

13.2 Partijen hebben zicht tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.

bottom of page